Toedeledokie
De educatieve waarde van Toedeledokie

Leren met Toedele en Dokie

Toedeledokie is niet alleen leuk, maar ook leerzaam.

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)

De thema’s en onderwerpen van Toedeledokie sluiten nauw aan bij de inhoudslijnen en de aanbodsdoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Het is een leerstofaanbod. Ze geven richting aan het onderwijs en handvatten aan leerkrachten bij het kiezen van een eigen didactische invulling. Toedeledokie levert daaraan graag een bijdrage. De verhalen die we bedenken en verfilmen sluiten daarom aan bij een van de volgende inhoudslijnen:

 • Jezelf en de ander
 • De samenleving
 • De ruimte om je heen
 • Planten, dieren en de mens
 • Tijd
 • Verschijnselen uit natuurkunde en techniek
 • Omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen
 • Zelfstandigheid
 • Omgaan met de ander
 • Samenwerken
 • Werkhouding en concentratie
 • Mediawijsheid
 • Beeldende vorming
 • Cultureel erfgoed
 • Muziek en dans

Naast de traditionele thema’s, zoals seizoenen en feesten willen we ook aandacht besteden aan actuele thema’s, op een voor kleuters behapbare manier. Zaken als diversiteit, klimaat, migratie, mediawijsheid, samengestelde gezinnen, etc.
Al met al zorgt dat ervoor dat wij in onze afleveringen een gevarieerd aanbod kunnen geven dat aansluit bij de SLO-inhoudslijnen. Met behulp van de aanvullende opdrachten en activiteiten is het, als je dat wilt, mogelijk de thema’s te verdiepen.

Lesmethode

Omdat we werken vanuit de SLO-inhoudslijnen en aanbodsdoelen zijn we methode-overstijgend. Daardoor kun jij als leerkracht onze afleveringen inpassen in jouw eigen didactische plan. Omdat we 35 afleveringen per jaar maken is het mogelijk om veel aanbodsdoelen uit de inhoudslijnen aan bod te laten komen. Voor de afleveringen in 2020 hebben we een handig overzicht met alle thema’s en onderwerpen op een rijtje.

Leefomgeving

Toedeledokie speelt zich af in de wereld van nu, in de directe leefomgeving van kleuters. Het gaat over thema’s en onderwerpen die dicht bij hen staan. Bij de keuze van de thema’s sluiten we aan bij de behoeften en wensen vanuit het werkveld; welke thema’s zien zij graag terug? Door middel van een schaduwredactie, bestaande uit leerkrachten van groep 1/2- krijgen we goed zicht hierop.

Emoties

Naast het aansluiten bij de SLO-aanbodsdoelen en inhoudslijnen is er nog een belangrijke pijler waarop Toedeledokie rust: emoties! Toedeledokie levert graag een bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk om kinderen te leren omgaan met emoties en gevoelens.
Toedeledokie richt zich op kinderen van 4-6 jaar (groep 1/2). Deze kinderen zijn al dusdanig taalvaardig dat zij in staat zijn om over emoties te praten. Zo leren ze emoties te herkennen, te benoemen en te reguleren en krijgen ze beter inzicht en begrip voor hun eigen reacties en die van anderen. Hierdoor ontstaat er begrip voor oorzaak, gevolg en consequentie en leren ze om zich in te leven in anderen. Door het benoemen van de gevoelens en emoties kan het kind invloed uitoefenen op de mensen om hem heen.
Op die manier dragen we een steentje bij aan het verhogen van de Emotionele Intelligentie (EQ). Van Emotionele Intelligentie is sprake als je niet alleen met je eigen emoties goed om kunt gaan, maar ook met de emoties van anderen.